Training Courses

พบกับงานสัมมนา สูงสร้างได้ ที่ให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสุง วันที่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นี้!!

รีบโทรมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะ 093-881-7761-2

กลยุทธความสูงสร้างได้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพศักยภาพสู่ความสูงและสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่น

หลักการและเหตุผล

สถาบันสูงสร้างได้ ทอลแคนดูเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากคลินิกดีสปายน์ไคโรแพรคติก ที่เปิดทำการดูแลผู้ป่วยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายและความสัมพันธ์ของNeuromuscluoskeletal เป็นกลไกระบบเส้นประสาทจากสมองสั่งการสัมพันธ์อวัยะภายนอกจนถึงอวัยวะภายในกับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติก ก่อตั้งโดย ดร.บัณลักข ถิรมงคล ในปี พ.ศ. 2541 ได้เริ่มศึกษาเพิ่มเติมกับตนเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงคลอด ด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในปี พ.ศ. 2547 เริ่มประยุกต์ใช้ศาสตร์ไคโรแพรคติก-เครื่องมือกายภาพบำบัด-วิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาแนะแนว
จากที่ได้มีโอกาสศึกษาดูงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นคว้าและประยุกต์แนวทางชนเผ่าพื้นเมือง (ชนเผ่าอินเดียแดง)ของอเมริกาซึ่งมีสมรรถนะทางร่างกายสูง ชนเผ่าหนึ่งของโลก และศึกษาดูงานจากประเทศเยอร์มันนี
ในปี พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น โครงการIntelligence Camp, โครงการเพิ่มพลังสมองเปิดโลกอัจฉริยะ, โครงการพัฒนาโครงสร้างร่างกายสู่อัจฉริยะภาพ เป็นต้น ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ต่างๆเช่น โรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวัน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
ทางสถาบันฯกำหนดจัดโครงการกลยุทธความสูงสู่ความสำเร็จครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาศักยภาพทางกายและอารมณ์(E.Q.)ให้กับเยาวชนและผุ้ที่สนใจทั่วไป ทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาอัจฉริยะภาพศักยภาพทางร่างกายให้สูงส่วนบุคคล มีบุคลิกที่โดดเด่นและมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีให้แก่กัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิทยาการพัฒนาศักยะภาพด้วยกลยุทธความสูงสู่ความสำเร็จ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและการสร้างเครือข่ายทางวิทยาการ
3. เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการพัฒนาความสูงแบบDay Camp
4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการรวมเยาวชนให้สนใจการดูแลสุขภาพเพื่อความสำเร็จและให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกของเยาวชนที่ดี


หัวข้อที่อบรมและผู้อบรม

ช่วงเช้า ฝึกทักษะการเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาศักยภาพสมองด้านความจำ
ผู้อบรม โดยคุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ หรือโค้ชแพท
ผู้มากด้วยประสบการณ์สั่งสมกับงานและชีวิตจริงเกือบ 20 ปีในหน้าที่ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศักยภาพองค์กรของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ติดอันดับ Top 20 ของ Fortune 500 ทำให้ต้องใช้ทักษะในการคัดสรรและพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการที่มี อนาคต ฉลาด และมีบุคคลิกภาพดี มีความโดดเด่น
จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจ โค้ชแพทสุดยอกกูรูด้านความจำและพัฒนาการสมองสู่การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดจะมาสอนการฝ฿กทักษะให้ความจำ เป็นเรื่องแสนง่ายไม่วาจะเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีสาระ
ด้วยเทคนิกที่พืสูจน์แล้วว่าเยี่ยม(ดี)
** P.A.T 4Math your brain
** Easy English 2Learnช่วงบ่าย กระตุ้นศักยภาพโครงสร้างผ่านกิจกรรมเพิ่มความสูง
ผู้อบรม โดย ดร.บัณลักข ถิรมงคล หรือ โด้ชหมอหญิง สถาบันสูงสร้างได้ ทอลแคนดู
จากประสบการณ์ผ่านคลินิกดีสปายน์ไคโรแพรคติก มาเกือบ 20ปีที่มีคนไข้มารักษากว่า 20,000 เคสใน 6 สาขา และเป็นคุณแม่ลูก 3 คน สนใจและมีแรงบันดาลใจในเรื่องการเจริญเติบโตของลูกๆ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนคลอดจนปัจจุบันลูกๆได้เติบโตอย่างมีความสุข ทั้งสมองดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และลูกชายก็สูงอย่างน่าชื่นใจด้วยความสูง 177ซ.ม. และ 185 ซ.ม.
ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงจากประเทศอเมริกา ประเทศเยอร์มัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ จนพบความจริงที่ว่า วิทยาการปัจจุบันสามารถทำให้เรากำหนดความสูงได้เอง หากคุณเริ่มวางแผนตั้งแต่อายุ 8-15 ปี แต่กระนั้นก็ยังไม่สาย หากคุณอยากจะเพิ่มความสูงในวัย 20 หรือ 30 ปี ก็ยังสามารถทำได้อีก ถึง 10 ซ.ม. หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณเปลี่ยนจาก" เฮ้ยเตี้ย....เป็นสูงโฮก" ก็ต้องมาเรียนรู้เคล็ดลับเด็ดๆจากโค้ชหมอหญิง เคล็ดลับการเปิดระบบการทำงานของร่างกายให้สูงสร้างได้ เค,ดลับการกระตุ้นต่อมโกรทฮอร์โมนของน้องๆ คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกูรูด้านสูงสร้างได้ อย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์ อาทิเช่น
*** 3ขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วว่าสำเร็จ
ด้วยเทคนิก T.A.L สั่งให้สูงเดี๋ยวนี้
*** อะไรที่ STOP ทำให้เราหยุดสูง
*** Key Success คีย์สำคัญทำให้คุณสูงได้อย่างฝัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมและระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย
2. นักศึกษา
3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความสูง

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 โรงแรมบางกอกชฎา ถนน รัชดาภิเษก
เวลา 9.00 - 17.00 น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมสัมนาในโครงการได้เรียนรู้กลยุทธในกาเพิ่มความสูงสู่ความสำเร็จ
2. ผู้เข้าร่วมสัมนาในโครงการได้มีโอกาสฝึกทักษะและวิธีการจริงผ่านกิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมสัมนาในโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นและเกิดเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพวิทยาการ